Amor de cans (IB3) subtítols d’IB3: mostra A

Emissors: Antònia, Petra i Fret.

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

A

{Què te passa nina?

pareix que has vist el dimoni.}

*IdLex(pareix ≠ sembla)

 

*Style-IO(te ≈ et)

 

Què et passa nina?

sembla que has vist el dimoni

2.      

P

{No l’he vist però l’he sentit}

 

 

 

 

No l’he vist però l’he sentit

3.      

F

{Au va tia Petra, no diguis dois.}

*Max(au > 0)

 

*L-Anchor

 

-Va tia Petra, no diguis dois

4.      

F

{Jo me’n vaig quan vengui n’Àngela

Digueu-li que l’he esperada una estona

*Max(jo > 0)

**Max(una estona > 0)

*Morf(esperada → esperat)

*L-Anchor

 

Me’n vaig quan vengui n’Àngela

Digueu-li que l’he esperat

5.      

F

però que havia d’estudiar.}

 

 

*Integrity

*Independence

 

però que havia d’estudiar

6.      

P

{[sanglota]}

*Dep(0 < (SANGLOTA))

 

 

 

(SANGLOTA)

7.      

A

{Què te passa nina?}

 

 

*Style-IO(te ≈ et)

 

-Què et passa nina?

8.      

P

{[plora]}

 

 

*Pragmatics

 

 

 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

9.      

P

A

{Mon pare...}

{Què passa?}

 

 

*Uniformity

 

-Mon pare

-Què passa?

10.   

P

{Me pareix que s’ha mort.}

 

 

*L-Anchor

*Style-IO(me ≈ em)

 

-Em pareix que s’ha mort

11.   

 

{[comença a sonar música de suspens]}

**Dep(0 < (Música suspens))

 

 

 

(Música suspens)

12.   

P

{I quan he sortit de sa cambra

he sentit un renou com del dimoni.}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

I quan he sortit de la cambra

he sentit un renou com del dimoni

13.   

 

Sort que havia tancat sa porta

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Integrity

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Sort que havia tancat la porta

14.   

P

{I, llavor, he vist una ombra.}

*Max(i > 0)

 

*Morf(llavor→llavors)

*L-Anchor

*Style-IO(llavor ≈ llavors)

 

Llavors, he vist una ombra.

15.   

A

F

{Va venga va}

{Què?}

*IdLex(venga≠vinga)

 

*Uniformity

*Style-IO(venga ≈ vinga)

 

-Va vinga va

-Què?

16.   

A

F

{Se pot sebre què feis aquí aturats?}

{Què vols que facem, Antònia?}

***Max(se pot sebre> 0)

*Syn(OP+OSCD→OP)

*Morf(feis≠feu)

*Morf(facem≠fem)

*Uniformity

*L-Anchor

*Style-IO(feis ≈ feu)

*Style-IO(facem ≈ fem)

 

-Què feu aquí aturats?

-Què vols que fem, Antònia?


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

17.   

A

{Hauríem de telefonar an es metge, a don Rafel

i també a... i també a ta mare i a ses altres ties.

*Max(hauríem de > 0)

*IdLex(es ≠ el)

*Max(també > 0)

*IdLex(ses ≠ les)

*Syn(OP → øF)

*Morf(an es → al)

*AnchorL

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(an es ≈ al)

**Style-IO(i també i també > 0)

*Style-IO(ses ≈ les)

 

-Telefonar al metge, a don, Rafel

i a ta mare i a les altres ties.

18.   

A

F

I també hauríem de telefonar a...}

{Bé idò, no, no, no passis pena jo avisaré a tothom.}

****Max([1])

****Max([2])

*Max(jo > 0)

 

*Uniformity

*Style-IO(no, no > 0)

*Style-IO(jo > 0)

 

-I també...

-No passis pena, avisaré a tothom.

19.   

A

{Dacord. Eh..., i tu, Petra, vine amb mi.}

*Max(eh > 0)

 

*Style-IO(eh > 0)

 

D’acord. I tu, Petra, vine amb mi.

20.   

P

A

{No...}

{Com que no?}

 

 

*Uniformity

 

-No.

-Com que no?

21.   

A

{Qualcú m’ha d’ajudar}

*IdLex(qualcú≠algú)

 

*Style-IO(qualcú ≈ algú)

 

Algú m’ha d’ajudar.

22.   

A

P

{Petra!}

{Jo no pens tornar a entrar}

*Max(jo > 0)

 

*Uniformity

*Style-IO(jo > 0)

 

Petra!

-No pens tornar a entrar.


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

23.   

A

P

{Qualcú m’ha d’ajudar a vestir-lo.}

{Idò ja t’ajudaran ses meves germanes

*****Max([3])

**Dep(0 < Però)

*Max(idò > 0)

*IdLex(ses ≠ les)

*Syn([4])

*Uniformity

*L-Anchor

*Style-IO(idò > 0)

*Style-IO(ses ≈ les)

 

-Però l’hem de vestir.

-Ja t’ajudaran les meves germanes

24.   

P

quan venguin elles.}

 

 

*Integrity

*Independence

 

quan venguin elles.

25.   

P

{Jo ja me n’he encuidat

tot es temps que ha estat malalt.}

*IdLex(encuidat ≠ cuidat)

*IdLex(tot es temps que ≠ quan)

*Syn(SN+OSAdj → OSAdv)

*Style-IO(encuidat ≈ cuidat)

*Style-IO(tot es temps ≈ quan)

 

Jo ja me n’he cuidat

quan ha estat malalt.

26.   

P

{Que s’encarreguin elles

ara que s’ha mort.}

 

 

 

 

Que s’encarreguin elles

ara que s’ha mort.

27.   

A

{Quin renou fa el dimoni?}

 

 

 

 

-Quin renou fa el dimoni?

28.   

A

{És per això que tens por?}

{És per això que no vols venir?

*******Max([5])

 

*R-Anchor

 

És per això que tens por?

29.   

A

Tens por de ses bubotes?}

*IdLex(ses ≠ les)

 

*Style-IO(ses ≈ les)

 

Tens por de les bubotes?

30.   

P

{No! No és per això.}

 

 

 

 

-No! No és per això.


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

31.   

P

{És perquè estic cansada}

{Això, cansada!}

 

 

*Uniformity

 

És perquè estic cansada.

Això, cansada!

32.   

P

F

{Ses cames me fiblen.}

{Tia Petra, no pareix vera.}

*IdLex(ses ≠ les)

*Dep(0 < ho)

*Dep(0 < de)

*Syn(SAdjAtr → SPAdjuntCC)

*Syn(0 < proNAtr)

*Morf(vera → veres)

*Uniformity

*L-Anchor

*Style-IO(ses ≈ les)

*Style-IO(me ≈ em)

*R-Anchor

 

Les cames em fiblen.

-Tia Petra, no ho pareix de veres.

33.   

P

{I tu no havies d’anar

a telefonar a tothom?}

 

 

 

 

-I tu no havies d’anar

a telefonar a tothom?

34.   

F

{Sí.}

 

 

 

 

-Sí.

35.   

P

{Idò, què fas aquí dret com un estaquirot?}

*Max(aquí > 0)

 

 

 

Idò, què fas dret com un estaquirot?

36.   

F

{Només feis dois, un darrere s’altre}

*IdLex(s’≠l’)

*Morf(feis ≠ feu)

*Style-IO(feis ≈ feu)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

-Només feu dois, un darrere l’altre.

37.   

P

F

{Qui fa dois?}

{Totes}

 

 

*Uniformity

 

-Qui fa dois?

-Totes.

 


 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

38.   

F

{D’ençà que es padrí se va posar malalt,}

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(posar malalt ≠ emmalaltir)

*Max(se > 0)

*Syn(Vrefl.→ V)

*Syn(V+SAdjCPred → V)

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(posar malalt ≈ emmalaltir)

 

D’ençà que el padrí va emmalaltir,

39.   

F

{que només discutiu

per veure qui se n’ha d’encuidar}

*Max(que > 0)

*IdLex(encuidar ≠ cuidar)

 

*L-Anchor

*Style-IO(encuidar ≈ cuidar)

*R-Anchor

 

només discutiu

per veure qui se n’ha de cuidar.

40.   

P

{Perquè ningú se n’ha encuidat més que jo.}

*Max(perquè > 0)

*IdLex(encuidat ≠ cuidat)

 

*AnchorL

*Style-IO(encuidar ≈ cuidar)

 

-Ningú se n’ha cuidat més que jo.

41.   

P

{Per això discutim.}

 

 

 

 

Per això discutim.

42.   

F

{Sí, tia Petra,

tu ets s’única que se n’ha encuidat.}

*IdLex(s’≠l’)

*IdLex(encuidat ≠ cuidat)

 

*Style-IO(encuidar ≈ cuidar)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

-Sí, tia Petra,

tu ets l’única que se n’ha cuidat.

 

IdLex: 19 (13,57%)

IdSem: 0 (0%)

Max: 38 (27,14%)

Dep: 7 (5%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 8 (5,71%)

Morf: 7 (5%)

Integrity: 3 (2,14%)

Uniformity: 10 (7,14%)

L-Anchor: 8 (5,71%)

R-Anchor: 3 (2,14%)

Style-IO: 34 (24,29%)

Style-O: 0 (0%)

Independence: 2 (1,43%)

MaxLength: 0 (0%)

Pragmatics: 1 (0,71%)

 

Content: 64 (45,71%)

Grammar: 15 (10,71%)

Segment: 62 (43,57%)

 [1] hauríem de telefonar a... > 0

[2] be, idò, no, no > 0

[3] qualcú m’ha d’ajudar > 0

[4] SNS3s+SNCI1s+SV+[SVI+SN]CD-OSI → pro2p+SNCD+SV+SVI (= qualcú m’ha d’ajudar a vestir-lo → l’hem de vestir)

[5] És per això que no vols venir? > 0