Mai neva a Ciutat (IB3) subtítols d’IB3: mostra A

Emissors: Pau, Neus, Isabel, Felip.

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

P

{Hi ha gent que amb vint anys}

{decideix anar-se’n de Mallorca.}

 

 

*Uniformity

 

Hi ha gent que amb 20 anys

decideix anar-se'n de Mallorca.

2.      

P

{I d'altres decideixen quedar-se.}

 

 

 

 

I d'altres decideixen quedar-se.

3.      

P

{I triàssim lo que triàssim}

{i n'estàssim com n'estàssim

*IdLex(lo ≠ el)

 

*Uniformity

*Style-IO(lo ≈ el)

 

I triàssim el que triàssim

i n'estàssim com n'estàssim

4.      

P

de convençuts}

[respira pensatiu]

 

 

*Integrity

*Pragmatics

*Independence

 

 

de convençuts,

5.      

P

{sempre pensaríem que...}

{que hem triat es camí equivocat}

*Max(que > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

 

sempre pensaríem que hem triat

el camí equivocat,

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

P

{que mos vàrem equivocar}

 

 

*Style-IO(mos ≈ ens)

*Independence

 

que ens vàrem equivocar.

7.      

P

{No sé. Pareix que...}

{Pareix que si poguéssim tornar enrere}

**Max(no sé > 0)

**Max(pareix que > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

 

Pareix que si poguéssim tornar

enrere,

8.      

P

{Que si...}

{si poguéssim tenir vint o vint-i-cinc anys,}

**Max(que si > 0)

 

*L-Anchor

 

si poguéssim tenir 20 o 25 anys,

9.      

P

{an es final triaríem}

{es camí totalment contrari

*IdLex(es≠el)

*IdLex(es≠el)

*Morf(an es≠al)

*Uniformity

 

al final triaríem

el camí totalment contrari

10.   

P

an es que vàrem triar}

*IdLex(es≠el)

*Max(a > 0)

*Syn(SP→SAdj)

*Integrity

*Independence

 

el que vàrem triar.

11.   

P

{Triaríem} {s’altre camí,}

{s’altra opció}

*IdLex(s’≠l’)

*IdLex(s’≠l’)

 

*Uniformity

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

Triaríem l'altre camí,

l'altra opció.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

12.   

P

{I no perquè... no perquè pensem}

{que aquesta altra opció sigui...}

**Max(no perquè > 0)

 

*Uniformity

*Independence

 

I no perquè pensem

que aquesta altra opció sigui

13.   

P

{sigui més bona, millor, no perquè pensem}

*Max(sigui > 0)

 

*Independence

 

més bona, millor, no perquè pensem

14.   

P

{o intuïm que mos duria a un... a un camí}

**Max(a un > 0)

 

*Style-IO(mos ≈ ens)

 

o intuïm que ens duria a un camí

15.   

P

{o a un lloc més... més bo, no.}

*Max(més > 0)

*Max(no > 0)

 

*R-Anchor

 

o a un lloc més bo.

16.   

P

{No.}

 

 

 

 

No.

17.   

P

{Crec que la triaríem per... per...}

{perquè una vegada allà}

**Max(per per > 0)

 

*Uniformity

*Independence

 

Crec que la triaríem perquè una

vegada allà

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

18.   

P

{mos agradaria poder dir:}

{“M’he equivocat”}

 

 

*Uniformity

*Style-IO(mos ≈ ens)

 

ens agradaria poder dir:

“M'he equivocat”.

19.   

 

{[sona música rap]}

 

 

*Pragmatics

 

(Música hip-hop)

20.   

F

{Jo soc el so de la badia}

{soc la remor, soc el vigia}

 

*Dep(0 < (CANTA))

*IdLex(so≠sol)

*IdSem(so≠sol)

*IdLex(de≠a)

*IdSem(de≠a)

*Max(la > 0)

***Max(soc la remor > 0)

*Syn(SPCN→SPCCL)

*Uniformity

*Style-O(a badia)

 

(CANTA) - "Jo soc el sol a badia,

soc el vigia".

21.   

F

{El que t’espera a port}

{El que s’atraca fort}

{Jo soc el vent que empeny l’amor

per els carrers fent ziga-zagues}

{Soc, soc el que empenta amb quatre rodes, soc...}

**********************Max([1])

*IdSem

 

*Uniformity

 

El que t'espera a port,

el que s'atraca fort."

22.   

N

{Eh! Eh!}

*Max(eh > 0)

 

 

 

Eh!

23.   

F

N

{Què?}

{Que aturis sa música!}

*IdLex(sa≠la)

 

*Uniformity

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Què?

Que aturis la música.


 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

24.   

N

I

{Se pot sebre?}

{Bon dia, vida}

*IdLex(sebre ≠ saber)

 

*Uniformity

*Style-IO(sebre ≈ saber)

 

Se pot saber...?

Bon dia, vida.

25.   

N

I

{Quina hora és?}

{Has buidat es somnis?}

*IdLex(es ≠ els)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ els)

 

Quina hora és?

Has buidat els somnis?

26.   

N

I

{Què?}

{Des des moment que despertes

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

*Independence

 

Què?

Des del moment que despertes

27.   

I

 

tens exactament sis minuts

per escriure tot allò que recordis

 

 

*Integrity

 

tens exactament sis minuts

per escriure tot allò que recordis

28.   

I

N

que has somiat}

{Mamà!}

 

 

*Integrity

*Uniformity

*Independence

 

que has somniat.

Mamà!

29.   

I

 

{Si no buides es somnis,}

{te sentiràs tot lo dia angoixada, vida}

*IdLex(es≠els)

***Max(tot lo dia > 0)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ els)

 

Si no buides els somnis,

te sentiràs angoixada, vida.

30.   

I

 

{No, però no sabràs d’on neix

sa teva angoixa}

*Max(però > 0)

*IdLex(sa≠la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

No sabràs d'on neix

la teva angoixa.

 

 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

31.   

N

 

{Sé perfectament d’on neix

sa meva angoixa}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Sé perfectament d'on neix

la meva angoixa.

32.   

N

{Per l’amor de Déu,

hi viu més gent en aquest edifici}

***Max(l’amor de > 0)

 

 

 

Per Déu, hi viu més gent

en aquest edifici.

33.   

F

N

{Són les dotze del migdia.}

{De dissabte!}

 

 

*Uniformity

 

Són les 12 del migdia.

De dissabte.

34.   

I

{Es teu germà me cantava sa seva darrera cançó:}

 

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(sa ≠ una)

*Max(seva darrera > 0)

*IdSem([2])

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

El teu germà me cantava

una cançó:

35.   

I

N

{"El so de la badia"}

{De quina badia?

*Max(de > 0)

*Dep(0 < però)

 

*Uniformity

 

"El so de la badia".

Però quina badia?

36.   

N

F

Sa de Guantánamo?}

{Mamà!}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Integrity

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-IO(sa ≈ la)

 

La de Guantánamo?

Mamà!


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

37.   

N

{Felip}

{ vius en un barri treballador, d'acord?}

*Max(d’acord? > 0)

*Syn(OInt.→ODecl.)

*Uniformity

*R-Anchor

 

Felip, vius

en un barri treballador.

38.   

N

{Sa gent està descansant, llegint

o practicant s'únic sexe

*IdLex(sa ≠ la)

*IdLex(s’ ≠ l’)

 

**Style-IO(sa, s’ ≈ la, l’)

*Independence

 

La gent està descansant, llegint

o practicant l'únic sexe

39.   

N

que podran practicar

en tota sa setmana}

*IdLex(sa ≠ la)

 

 

*Integrity

*Style-IO(sa ≈ la)

*Independence

 

que podran practicar

en tota la setmana.

40.   

N

F

{Se mereixen una mica de respecte, no?}

{Mamà,}{li pots dir a s'heroïna

*IdLex(s’ ≠ l’)

*Max(no > 0)

 

*Style-O(se es)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

*Uniformity

*Independence

 

Se mereixen una mica de respecte.

Mamà, li pots dir a l'heroïna

41.   

F

de sa classe obrera}

{que en aquest edifici

*IdLex(sa ≠ la)

 

 

*Integrity

*Uniformity

*Independence

 

de la classe obrera

que en aquest edifici

42.   

F

N

no hi viu ningú que nomi Felip!}

[sospira]

*Dep(0 > (ESBUFEJA))

 

*Integrity

*Uniformity

 

no hi viu ningú que nomi Felip.

(ESBUFEJA)

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

43.   

I

N

I

{Neus,}

{ És increïble}

{es teu germà t'ha dit més d'una vegada

**Max(és increïble > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Pragmatics

*Style-IO (es ≈ el)

*Independence

 

Neus, el teu germà t'ha dit

més d'una vegada

44.   

I

que s'estima més que li diguem Clay,

com en Cassius Clay.}

*IdLex(s’estima més ≠ prefereix)

*Max (Clay > 0)

*Syn(VproN→V)

*Integrity

*R-Anchor

*Independence

 

que prefereix que li diguem Clay,

com en Cassius.

45.   

N

{Però és que nom Felip}

{ com en Felipe González.

 

 

*Uniformity

 

Però és que nom Felip,

com en Felipe González.

46.   

N

L'hi vares posar tu, eh, no és culpa meva.}

*Max(hi > 0)

*Max(eh > 0)

*Syn(proNCI+proNCD→proNCI)

*Style-O(li l’hi)

 

Li vares posar tu,

no és culpa meva.

47.   

I

{És només un nom.}

{No és tan difícil.}

 

 

*Uniformity

 

És només un nom.

No és tan difícil.

48.   

N

{No, no és difícil, és ridícul.

És com si jo ara decidesc

*Max(no > 0)

*Max(ara > 0)

 

*Pragmatics

*Independence

 

No és difícil, és ridícul.

És com si jo decidesc


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

49.   

N

F

que nom Rihana.}

{Anau a la merda!}

 

 

*Integrity

*Uniformity

*Independence

 

que nom Rihanna.

Anau a la merda!

50.   

I

F

{Clay, per favor!}

{No! No! Te vaig dir que això passaria.}

**Max(no, no > 0)

*Max(això > 0)

 

*Style-O(te et)

*Uniformity

 

Clay, per favor.

Te vaig dir que passaria.

51.   

N

F

{Espera, què passaria?}

{Te vaig dir que si la deixàvem tornar

*Max(espera > 0)

***Max(te vaig dir > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*Independence

 

Què passaria?

Que si la deixàvem tornar,

52.   

F

es comporaria una altra vegada com sempre,

com si fos es centre de l'univers.}

*IdLex(vegada ≠ cop)

**Max(com sempre > 0)

*IdLex(es ≠ el)

*Morf(una → un)

*Morf(altra → altre)

*Integrity

*Style-IO(es ≈ se)

*Style-O(se es)

*Style-IO(es ≈ el)

 

se comportaria un altre cop

com el centre de l'univers.

53.   

N

{Perdona? Que si me deixàveu\}

{Això també és ca meva, saps?}

*Max(perdona > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

 

Que si me deixàveu...

Això també és ca meva, saps?

54.   

F

{Ja ho sé.} {Però no t'ho pots imaginar,

com hem estat de bé sense tu.}

*Max(ho > 0)

*Syn(Focalització → ø)

*Uniformity

 

Ja ho sé. Però no te pots imaginar

com hem estat de bé sense tu.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

55.   

I

[sospira]

*Dep(0 < (SOSPIRA))

 

 

 

(SOSPIRA)

56.   

N

{No li fas comptes dir res?}

*IdLex(comptes ≠ contes)

*IdSem(comptes ≠ contes)

 

*Style-O(contes comptes)

 

No li fas contes dir res?

57.   

N

{ Mamà?}

{[sospira]}

*Dep(0 < (SOSPIRA))

 

*Uniformity

 

Mamà?

(SOSPIRA)

58.   

N

{Mamà?}

 

 

 

 

Mamà?

59.   

N

{Jo ja sé que per ell ses coses

no són senzilles}

*IdLex(ses ≠ les)

 

*Style-IO(ses ≈ les)

 

Jo ja sé que per ell les coses

no són senzilles,

60.   

N

I

{però ja té devuit anys!}

{ I tu en tens trenta.}

 

 

*Uniformity

 

però ja té 18 anys.

I tu en tens 30.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

61.   

N

{En tenc vint-i-nou.}

 

 

 

 

En tenc 29.

62.   

I

{Neus... per què

no te'n vas a fer una volta?}

 

 

 

 

Neus, per què

no te'n vas a fer una volta?

63.   

I

{És dissabte dematí,

en qualque moment hauràs de sortir

*Max(dematí > 0)

*IdSem(dissabte dematí ≠ dissabte)

 

 

 

És dissabte,

en qualque moment hauràs de sortir

64.   

I

N

an es carrer.}

{hm}

*IdLex(es ≠ el)

*Max(hm > 0)

*Morf(an es → al)

*Integrity

*Style-IO(es ≈ el)

*Pragmatics

 

al carrer.

65.   

I

{Buida es somnis!}

*IdLex(es ≠ els)

 

*Style-IO(es ≈ els)

*Independence

 

 

Buida els somnis.

66.   

I

[sospira]

*Dep(0 < (SOSPIRA))

 

 

 

(SOSPIRA)

 

IdLex: 32 (13,45%)

IdSem: 6 (2,52%)

Max: 76 (31,93%)

Dep: 6 (2,52%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 6 (2,52%)

Morf: 4 (1,68%)

Integrity: 12 (5,04%)

Uniformity: 34 (14,29%)

L-Anchor: 4 (1,68%)

R-Anchor: 3 (1,26%)

Style-IO: 25 (10,50%)

Style-O: 6 (2,52%)

Independence: 18 (7,56%)

MaxLength: 0 (0%)

Pragmatics: 6 (2,52%)

 

Content: 119 (50%)

Grammar: 10 (4,20%)

Segment: 107 (44,96%)

 [1] Jo soc el vent que fa remor // per els carrers fent ziga-zagues // Soc, soc el que empeny les quatre rodes, soc... > 0

[2] sa seva darrera cançó ≠ una cançó