Pep (IB3) subtítols d’IB3: mostra A

Emissors: Joana Maria (JM), Pep (P), Laura (L), Josep (J), Francisca (F), Toni (T)

 

Content

Grammar

Segment

1.      

JM

{Pep, no t’ho diré pus, eh, desconnecta aquest trasto des cans,

*Max(eh > 0)

*IdLex(aquest ≠ el)

*IdSem(aquest ≠ el)

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(eh > 0)

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(aquest ≈ el)

 

Pep, no t’ho diré pus,

desconnecta el trasto dels cans,

2.      

JM

cada vegada m’enduc un esglai, per poc m’ha caigut sa porcella en terra, eh}

*IdLex(sa ≠ la)

*Max(en terra > 0)

*Max(eh > 0)

*Morf(cau → ha caigut)

*Integrity

*Style-IO(sa ≈ la)

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

 

cada vegada m’enduc un esglai,

per poc em cau la porcella.

3.      

JM

{I fe’m puesto, per favor.}

*Max(i > 0)

*Max(‘m > 0)

*IdLex(puesto ≠ lloc)

**Morf(fe → fem)

*Syn(SNCI > 0)

*L-Anchor

*Style-IO(puesto ≈ lloc)

 

Fem lloc, per favor.

4.      

P

{D’ençà que va sortir es catàleg nou} {és s’article més sol·licitat.}

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(s’ ≠ l’)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

D’ençà que va sortir el catàleg nou

és l’article més sol·licitat.

5.      

JM

 

{Idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs

cada vegada que qualcú passa per davant ca nostra.}

 

*Max(idò > 0)

*Max(jo > 0)

*Max(bastant > 0)

*Max(aquests > 0)

*IdLex(qualcú ≠ algú)

****Max(per davant ca nostra > 0)

 

*Ord(qualcú passa ↔ passa algú)

*Style-IO(qualcú ≈ algú)

 

Estic farta de sentir lladrucs

cada vegada que passa algú.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

6.      

L

{A mi tampoc m’agrada,

m’estimaria més un ca de veres.}

 

 

 

 

A mi tampoc m’agrada,

m’estimaria més un ca de veres.

7.      

P

{Es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i de microbis.}

*IdLex(es ≠ els)

*Max(de > 0)

*Syn([1])

*Style-IO(es ≈ els)

 

Els cans de veres ho deixen tot

ple de pèl i microbis.

8.      

P

{Per això tothom està tan alabat des Canis Eleven,

*Max(tan > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

Per això tothom està alabat

del Canis Eleven,

9.      

P

perquè te guarden sa casa com un ca de veres...

*IdLex(sa ≠ la)

*Morf(guarden → guarda)

*Integrity

*Style-IO(te ≈ et)

*Style-IO(sa ≈ la)

 

et guarda la casa

com un ca de veres

10.   

P

....sense es inconvenients

des cans de veres. Tot són avantatges.}

*Max(es > 0)

*IdLex(es ≠ els)

***Max(tot són avantatges > 0)

 

*Integrity

*Style-IO(es ≈ els)

 

sense inconvenients

dels cans de veres.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

11.   

L

JM

{Me firmes ses notes?}

{Sí, a on són?}

*IdLex(ses ≠ les)

*Max(a > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*Style-IO(me ≈ em)

*Style-IO(ses ≈ les)

*Style-IO(a on ≈ on)

 

Em firmes les notes?

Sí, on són?

12.   

L

{Les té mon pare.}

 

 

 

 

Les té mon pare.

13.   

JM

L

{I per què no les t’ha firmades ell?}

{Mira lo que ha fet.}

*Max(i > 0)

*IdLex(lo que ≠ què)

*Ord(les t’ ↔ te les)

*L-Anchor

*Uniformity

*Style-IO(les t’ ≈ te les)

*Style-IO(lo que ≈ què)

 

Per què no te les ha firmades?

Mira què ha fet.

14.   

JM

{Però què fas?!}

 

 

 

 

Però què fas?

15.   

JM

{Que has escrit damunt ses notes de sa nina!}

*Max(que > 0)

*IdLex(ses ≠ les)

*IdLex(sa ≠ la)

 

*L-Anchor

*Style-IO(ses ≈ les)

*Style-IO(ses ≈ les)

 

Has escrit

damunt les notes de la nina.

16.   

P

{Necessit aquestes xifres!}

 

 

 

 

Necessit aquestes xifres.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

17.   

P

L

JM

{Quines notes?}

{Jo flip.}

{És que de veres, du això cap aquí, venga.}

**Max(quines notes > 0)

*Max(venga > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*R-Anchor

 

Jo flip.

És que de veres, du això cap aquí.

18.   

JM

 

{Ves cercar sa jaqueta

i deixa sa motxila dins s’habitació també.}

 

*Dep(a > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

*IdLex(sa ≠ la)

*IdLex(motxila ≠ motxilla)

*IdLex(s’ ≠ l’)

*Max(també > 0)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

*Style-IO(sa ≈ la)

*Style-IO(motxila ≈ motxilla)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

*R-Anchor

 

Ves a cercar la jaqueta

i deixa la motxilla.

19.   

JM

{[bufa]}

*Dep(0 < (BUFA))

 

 

 

(BUFA)

20.   

JM

P

{Tu estàs, Pep?}

{Gairebé}

 

 

*Uniformity

 

Tu estàs, Pep?

Gairebé.

21.   

JM

{Escolta, en tornar des dinar podrem xerrar una estona?}

*Max(escolta > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*L-Anchor

*Style-IO(es ≈ el)

 

En tornar del dinar

podrem xerrar una estona?

22.   

P

{Sí, ara, ara mateix, acab això i ja està.}

*Max(ara > 0)

 

*Style-IO(ara, ara > ara)

 

Sí, ara mateix,

acab això i ja està.

23.   

JM

{No, no te dic ara,}{ara hem de partir.

 

 

*Uniformity

*Style-IO(te ≈ et)

 

No, no et dic ara,

ara hem de partir,

 

 

Content

Grammar

Segment

24.   

JM

dic després, en tornar des dinar.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Integrity

*Style-IO(es ≈ el)

 

dic després, en tornar del dinar.

25.   

P

 

{Eh, sí, sí, molt millor, molt millor.}

 

*Max(eh > 0)

*Max(sí > 0)

*Max(molt > 0)

 

*L-Anchor

*Style-IO(eh > 0)

*Style-IO(sí, sí > sí)

*Style-IO([2])

 

Sí, molt millor, millor.

26.   

 

{[música i renou ambient]}

*Dep(0 < (Música))

 

 

 

(Música)

27.   

F

{Oh!}

 

 

*Style-O(oh)

 

Oh.

28.   

F

{[riu]} {Són precioses.}

 

 

*Pragmatics

 

Són precioses.

29.   

F

{Gràcies per comprar-les.}

 

 

 

 

Gràcies per comprar-les.

30.   

J

{Es statices

sempre em fan pensar en tu.}

*IdLex(es statices ≠ aquestes)

 

*L-Anchor

 

Aquestes

sempre em fan pensar en tu.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

31.   

F

{No hi ha cap altra flor com aquesta.}

 

 

 

 

No hi ha cap altra flor com aquesta.

32.   

J

{Ara que estàs aquí, ensuma... ensuma aquesta salsa}

*Max(ensuma > 0)

 

*Style-IO(ensuma, ensuma > ensuma)

 

Ara que estàs aquí,

ensuma aquesta salsa.

33.   

F

{Mm, quina oloreta!}

 

 

*Style-O(oh)

 

Oh, quina oloreta.

34.   

F

{[riu]}

 

 

*Pragmatics

 

35.   

F

J

{Aquesta recepta és nova, o no?}

{I sí. És sa primera vegada que la faig.}

*Max(i > 0)

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Uniformity

 

Aquesta recepta és nova, o no?

És la primera vegada que la faig.

36.   

F

{Ai, aquell gustet que queda an es paladar quan... quan...}

*IdLex(es ≠ el)

*Max(quan > 0)

*Morf(an es → al)

*Style-O(ai)

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(an es ≈ al)

*Style-IO(quan, quan > quan)

 

Ai, aquell gustet

que queda al paladar quan...

37.   

J

{Aque... Aquell gustet. Què és aquell gustet?}

*Max(aque... > 0)

**Max(aquell gustet > 0)

 

*Style-IO(aque... > 0)

*Style-IO(aquell gustet ... aquell gustet > aquell gustet)

*R-Anchor

 

“Aquell gustet”, què és?

 


 

 

Content

Grammar

Segment

38.   

F

J

{O Porto?}

{Ah!}

*Max(ah > 0)

 

*Style-O(Oporto)

*R-Anchor

 

Oporto?

39.   

F

{Ai, es al·lots te faran un monument}

*IdLex(es ≠ els)

 

*Style-O(ai)

*Style-IO(es ≈ els)

*Style-IO(te ≈ et)

 

Ai,

els al·lots et faran un monument.

40.   

J

{Ai, no me xerris des al·lots.}

*Max(ai > 0)

*IdLex(es ≠ els)

 

*L-Anchor

*Style-IO(me ≈ em)

*Style-IO(es ≈ els)

 

No em xerris dels al·lots,

41.   

J

{no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui.}

 

 

*Style-O(en dinar)

 

no sé per què han insistit tant

en dinar plegats avui.

42.   

F

{Perquè fas es anys, Josep!}

*IdLex(es ≠ els)

 

*Style-IO(es ≈ els)

 

Perquè fas els anys, Josep.

43.   

J

{No hi ha res a celebrar, ho fan per to... tocar es orgues.}

*Max(to... > 0)

*IdLex(es ≠ els)

 

*Style-IO(to... > 0)

*Style-IO(es ≈ els)

 

No hi ha res a celebrar,

ho fan per tocar els orgues.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

44.   

F

{Però si sempre has celebrat es anys amb ells.

**Max(però si > 0)

*IdLex(es ≠ els)

 

*L-Anchor

*Style-IO(es ≈ els)

 

Sempre has celebrat els anys

amb ells.

45.   

F

 

I a demés,} {mira es guster que has passat fent aquest dinar.}

 

*IdLex(a demés ≠ a més)

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(aquest ≠ el)

*IdSem(aquest ≠ el)

 

*Integrity

*L-Anchor

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(aquest ≈ el)

 

A més, mira el guster que has passat

fent el dinar.

46.   

J

{Eh, hauria passat un guster per fer-lo per tu i per jo.}

*Max(eh > 0)

*IdLex(per ≠ per a)

*Max(per > 0)

*Syn(SP+conj+SP→SP:[SN+conj+SN])

*L-Anchor

*Style-IO(eh > 0)

*Style-IO(per ≈ per a)

 

Hauria passat un guster

per fer-lo per a tu i jo.

47.   

J

{I hauríem estat més tranquils.}

*Max(i > 0)

 

*L-Anchor

 

Hauríem estat més tranquils.

48.   

F

{Fe el favor de no discutir amb ells avui!}

****Max(fe el favor de > 0)

*Max(avui > 0)

*Morf(discutir → discuteixis)

*Syn(OSI → OP)

*L-Anchor

*R-Anchor

 

No discuteixis amb ells.

49.   

 

{[sona el timbre de la porta d’entrada]}

*Dep(0 < (Timbre))

 

 

 

(Timbre)

 


 

 

Content

Grammar

Segment

50.   

J

{Mira, que no ho veus tu? Que tot ho fan per emprenyar.}

*IdLex(que ≠ què)

*Max(que > 0)

 

 

 

Mira, què no ho veus?

Tot ho fan per emprenyar.

51.   

J

{Els vaig fer una clau per cada un d’ells.}

*IdLex(per ≠ per a)

**Max(d’ells > 0)

 

*Style-IO(per ≈ per a)

*R-Anchor

 

Els vaig fer una clau

per a cada un.

52.   

J

{Ara per quins set sous han de tocar es timbre?}

*Max(ara > 0)

*IdLex(es ≠ el)

 

*L-Anchor

*Style-IO(es ≈ el)

 

Per quins set sous

han de tocar el timbre?

53.   

F

{Josep, si no mudes d’actitud,

aquest dinar no acabarà bé, eh}

*Max(Josep > 0)

*Max(eh > 0)

 

*Style-IO(eh > 0)

 

Si no mudes d’actitud,

aquest dinar no acabarà bé.

 

 

 

IdLex: 36 (17,65 %)

IdSem: 2 (0,98 %)

Max: 54 (26,47 %)

Dep: 4 (1,96 %)

Ord: 2 (0,98 %)

Syn: 4 (1,94 %)

Morf: 6 (2,94 %)

Integrity: 5 (2,45 %)

Uniformity: 8 (3,92 %)

L-Anchor: 15 (7,35 %)

R-Anchor: 7 (3,43 %)

Style-IO: 53 (25,98 %)

Style-O: 6 (2,94 %)

Independence: 0 (0 %)

MaxLength: 0 (0 %)

Pragmatics: 2 (0,98 %)

 

 

 

Content: 96 (47,06 %)

Grammar: 12 (5,88 %)

Segment: 96 (47,06 %)

 [1] SP+conj+SP → SP:[SN+cord+SN] (=ple de pèl i de microbis → ple de pèl i microbis)

[2] molt millor, molt millor > molt millor, millor