Pep (IB3) subtítols d’IB3: mostra A

Emissors: Pep (P), Toni (T), Dolors (D), Joana Maria (JM)

 

Content

Grammar

Segment

1.      

P

{Domo Leben, digau?}

 

 

 

 

Domo Leben, digau?

2.      

P

{Sí, sí, jo mateix.}

 

 

*Style-O(sí, sí)

 

Sí, sí, jo mateix.

3.      

P

{Quin, quin ítem?}

 

 

*Style-O(quin, quin)

 

Quin, quin ítem?

4.      

P

{Ah, es Canis Eleven?}{Sí.}

*IdLex(es ≠ els)

*Morf(es ≠ els)

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ els)

 

Els Canis Eleven. Sí.

5.      

P

{Sí, sí, es preu inclou sa instal·lació,

que la faig jo mateix,

*Max(sí > 0)

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sí, sí > sí)

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Sí, el preu inclou la instal·lació,

que la faig jo mateix

6.      

P

i totes ses garanties, sí.}

*IdLex(ses ≠ les)

 

*Integrity

*Style-IO(ses ≈ les)

 

i totes les garanties, sí.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

7.      

P

{Sí... Hauria de ser la setmana qui ve, eh.}

{Va bé?} {Sí, sí.}

*Max(sí > 0)

*IdLex(qui ≠ que)

*Max(eh > 0)

*Max(sí > 0)

 

*L-Anchor

*Uniformity

*Uniformity

*Uniformity

*Style-IO(qui ≈ que)

*Style-IO(sí, sí > sí)

 

Hauria de ser la setmana que ve.

Va bé? Sí.

8.      

P

{Esperau, que agafaré per escriure un moment.}

*Max(que > 0)

*Morf(esperau → espera)

*L-Anchor

 

Espera, agafaré per escriure,

un moment.

9.      

P

{Sí. Carrer Sol,}{vint-i-nou}

 

 

*Uniformity

 

Sí. Carrer Sol 29.

10.   

P

{Ehm...}{Això damunt dijous, va bé?

Dijous...}

 

 

*Uniformity

*Style-O(eh)

 

Eh... Això damunt dijous va bé?

Dijous...

11.   

P

{Damunt les dotze.}

 

 

 

 

Damunt les 12.

12.   

P

{Perfecte.}

 

 

 

 

Perfecte.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

13.   

P

{D’acord idò.}

 

 

*Style-O(idò)

 

D’acord idò.

14.   

P

{Sí, fins dijous. D’acord, adeu.}

 

 

 

 

Sí, fins dijous. D’acord, adeu.

15.   

 

{[música]}

 

 

*Pragmatics

 

16.   

T

{Deteriorament cognitiu lleu}

 

 

 

 

Deteriorament cognitiu lleu.

17.   

T

{Què vol dir això?}

 

 

 

 

Què vol dir això?

18.   

P

{Es pas previ a s’Alzheimer.}

*IdLex(es ≠ el)

*IdLex(s’ ≠ l’)

 

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(s’ ≈ l’)

 

El pas previ a l’Alzheimer.

19.   

T

{Alzheimer, mon pare?}

 

 

 

 

Alzheimer mon pare?

 


 

 

Content

Grammar

Segment

20.   

P

{Això sembla.}

 

 

 

 

Això sembla.

21.   

T

{De quan és aquesta analítica}

 

 

 

 

De quan és aquesta analítica?

22.   

P

{Tu sabies que havia anat

an es metge amb ma mare?}

*Max(tu > 0)

*IdLex(es ≠ el)

*Morf(an es → al)

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-IO(an es ≈ al)

 

Sabies que havia anat

al metge amb ma mare?

23.   

T

{Com ho saps, que hi va anar amb ella?}

*Max(ho > 0)

*Syn(Focal. > 0)

 

 

Com saps que hi va anar amb ella?

24.   

P

{Perquè he telefonat a sa doctora

i m’ho ha confirmat.}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Perquè he telefonat a la doctora

i m’ho ha confirmat.

25.   

T

{Qui és aquesta doctora?}

 

 

 

 

Qui és aquesta doctora?

 


 

 

Content

Grammar

Segment

26.   

P

{Aquesta doctora és una neuròloga

especialitzada en Alzheimer.}

 

 

 

 

Aquesta doctora és una neuròloga

especialitzada en Alzheimer.

27.   

T

{No té Alzheimer!}

 

 

 

 

No té Alzheimer!

28.   

T

 

P

{Torna vell,}

{fa cadufos com tots es vells}

{No.}

*Max(no > 0)

*IdLex(es ≠ els)

*Morf(cadufos → cadufs)

*Style-IO(cadufos ≈ cadufs)

*Style-IO(es ≈ els)

*R-Anchor

 

Torna vell,

fa cadufs com tots els vells.

29.   

P

T

{Quins cadufos ha fet?}

{I jo què sé! eh...}

*Max(eh > 0)

*Morf(cadufos → cadufs)

*Uniformity

*R-Anchor

 

Quins cadufs ha fet?

Jo què sé...

30.   

T

{De vegades li fuig es conill.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

De vegades li fuig el conill.

31.   

P

{Que no ho veus, que ni se’n recordava

*Max(que > 0)

*Max(ho > 0)

*Syn(Focal. > 0)

 

 

No veus que ni se’n recordava

 


 

 

Content

Grammar

Segment

32.   

P

T

que en Klaus era sa teva parella?}

{Això ho fa per emprenyar-me.}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Integrity

*Uniformity

*Style-IO(sa ≈ la)

 

que en Klaus era la teva parella?

Això ho fa per emprenyar-me.

33.   

T

{No té res, Pep, se fa vell.}

 

 

*Style-O(se es)

 

No té res, Pep, se fa vell.

34.   

P

T

{No, no diguis que és vell.}

{És que ho és,

 

 

*Uniformity

 

No, no diguis que és vell.

És que ho és,

35.   

T

P

està a punt de jubilar-se.}

{Toni, té 64 anys,

 

 

*Uniformity

 

està a punt de jubilar-se.

Toni, té 64 anys,

36.   

P

avui en dia això no és ser vell.}

 

 

*Integrity

 

avui en dia això no és ser vell.

37.   

P

{I si tu veies

que feia coses rares,

*IdLex(rares ≠ estranyes)

 

*Style-IO(rares ≈ estranyes)

 

I si tu veies

que feies coses estranyes

 


 

 

Content

Grammar

Segment

38.   

P

per què no me deies res?}

 

 

*Style-O(me em)

 

per què no me deies res?

39.   

T

{A tu?}{Si sempre fas feina,

què t’he d’anar a dir?}

 

 

*Uniformity

 

A tu? Si sempre fas feina,

què t’he d’anar a dir.

40.   

P

{Ara resultarà que jo sempre faig feina.}

*Max(ara > 0)

 

*L-Anchor

 

Resultarà que jo sempre faig feina.

41.   

 

{[sona el mòbil]}

***Dep(0 < (Sona el mòbil))

 

 

 

(Sona el mòbil)

42.   

P

T

{Perdona, l’he d’agafar.}

{Ho veus.}

 

 

*Uniformity

 

Perdona, l’he d’agafar.

Ho veus.

43.   

P

{Domo Leben, digau.}

 

 

 

 

Domo Leben, digau.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

44.   

P

{Si, demà.}

 

 

 

 

Si, demà.

45.   

P

{A les quatre}

{Sí, jo mateix. Jo a les quatre seré aquí}

***Max(sí jo mateix > 0)

 

*Uniformity

 

A les quatre,

jo a les quatre seré aquí.

46.   

P

{Sí.}{Sí. No passeu pena.}

*Max(sí > 0)

 

*Uniformity

*Style-IO(sí, sí > sí)

 

Sí, no passeu pena.

47.   

P

{Venga, d’acord.}

 

 

 

 

Venga, d’acord.

48.   

P

{Fins demà, adeu.}

 

 

 

 

Fins demà, adeu.

49.   

 

{[música]}

 

 

*Pragmatics

 

50.   

D

{Amem, Pep, ara... ara que te veig.}

*Max(ara > 0)

 

*Style-O(amem)

*Style-IO(ara, ara > ara)

 

Amem, Pep, ara que te veig.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

51.   

D

{Ah, però si sou

es dos germans juntets}

*IdLex(es ≠ els)

*Morf(juntets → junts)

*Style-O(ah)

*Style-IO(es ≈ els)

 

Ah, però si sou

els dos germans junts.

52.   

D

P

{És que no vos assemblau gens eh, però gens.}

{Com va, Dolors, què hi ha de nou?}

*Max(eh > 0)

*Max(però gens > 0)

 

*Style-O(vos us)

*Style-IO(gens... però gens > gens)

*Uniformity

 

És que no vos assemblau gens.

Com va, Dolors, què hi ha de nou?

53.   

D

{Ahir ton pare me va receptar

unes pastilles pes mal de panxa}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-O(me em)

*Style-O(unes pastilla unes pastilles)

*Style-IO(es ≈ el)

 

Ahir ton pare me va receptar

unes pastilla pel mal de panxa

54.   

D

P

{que no m’han anat gens bé.}

{Ja me sap greu, de vegades passa.}

 

 

*Uniformity

*Style-O(me em)

 

que no m’han anat gens bé.

Ja me sap greu, de vegades passa.

55.   

D

 

P

{Sí, però espera,

que no ha acabat sa història.}

{Ui!}

*IdLex(sa ≠ la)

*Max(ui > 0)

 

*Uniformity

*Style-IO(sa ≈ la)

*R-Anchor

*Style-IO(ui > 0)

 

Sí, però espera,

que no ha acabat la història.

56.   

D

{Com que me varen caure tan malament,

vaig llegir es prospecte,}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

Com que me van caure tan malament,

vaig llegir el prospecte,


 

 

Content

Grammar

Segment

57.   

D

{i no són pes mal de panxa.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

i no són pel mal de panxa.

58.   

D

{No, són pes vertígen.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

No, són pel vertigen.

59.   

D

{Què li passa a ton pare?

 

 

 

 

Què li passa a ton pare,

60.   

D

perquè no m’havia passat mai

això amb ell.}

 

 

*Integrity

 

perquè no m’havia passat mai

això amb ell.

61.   

T

{Amem, Dolors, no li passa res.}

 

 

*Style-O(amem)

 

Amem, Dolors, no li passa res,

62.   

T

D

{Vos deguéreu malentendre.}

{No, idò, jo li vaig dir ben clar:}

*Max(no > 0)

*Max(jo > 0)

 

*Style-O(vos us)

*Style-O(idò)

*Style-IO(jo > 0)

 

vos deguéreu malentendre.

Idò li vaig dir ben clar,

 


 

 

Content

Grammar

Segment

63.   

D

P

{pastilles pes mal de panxa.}

{Bé, tornau-les-hi,

*IdLex(es ≠ el)

*Morf(tornau → torna)

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

 

pastilles pel mal de panxa.

Bé, torna-les-hi,

64.   

P

D

no vos posarà cap problema.}

{Això faré, només faltaria.}

 

 

*Uniformity

*Style-O(vos us)

 

 

no vos posarà cap problema.

Això faré, només faltaria.

65.   

D

{Perquè jo, no és culpa meva això.}

{Jo li vaig dir molt claret:}

 

 

*Uniformity

 

Perquè jo, no és culpa meva això,

jo li vaig dir molt claret,

66.   

D

P

{pastilles pes mal de panxa.}

{D’acord.}{D’acord.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

 

“pastilles pel mal de panxa”.

D’acord, d’acord.

67.   

D

P

{Molt bé.}

{Venga, adeu.}

 

 

*Uniformity

 

Molt bé.

Venga, adeu.

68.   

T

{Adeu, eh.}

*Max(eh > 0)

 

*R-Anchor

*Style-IO(eh > 0)

 

Adeu.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

69.   

 

{[música]}

 

 

 

 

70.   

P

{Què, ho veus?}

*Max(què > 0)

 

 

 

Ho veus?

71.   

T

{Un descuit el té qualsevol.}

 

 

 

 

Un descuit el té qualsevol.

72.   

P

{Hm!}

*Max(hm > 0)

 

*Pragmatics

 

73.   

T

P

{O tu no t’equivoques mai?}

{Jo no.}

 

 

*Uniformity

 

O tu no t’equivoques mai?

Jo no.

74.   

T

{Ah, no?}{I sa porcella d’ahir?}

*IdLex(sa ≠ la)

 

*Uniformity

*Style-IO(sa ≈ la)

 

Ah, no? I la porcella d’ahir?

75.   

P

{Va ser ell, }{havia quedat claríssim

que es dinar el dúiem noltros.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-O(noltros nosaltres)

 

Va ser ell, havia quedat claríssim

que el dinar el dúiem noltros.

76.   

T

 

{Sí, sí...}{O t’ho vares imaginar?}

{[sona el mòbil]}

 

*Syn(Int. → Decl.)

*Uniformity

*Pragmatics

*R-Anchor

 

Sí, sí. O t’ho vares imaginar.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

77.   

T

{Agafa’l, que jo me’n vaig.}

 

 

 

 

Agafa’l, que jo me’n vaig.

78.   

P

{No, espera, és na Joana Maria,

ja la cridaré després}

*Max(no > 0)

 

*L-Anchor

 

Espera, és na Joana Maria,

ja la cridaré després.

79.   

 

JM

{[lladren cans]

{Pep, mira, jo ja no sé

com t’ho he de dir, eh?}

*Max(eh > 0)

 

*Pragmatics

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

 

Pep, mira jo ja no sé

com t’ho he dir.

80.   

JM

 

{Però jo necessit xerrar amb tu.}

 

[lladren cans]

 

 

*Pragmatics

 

Però jo necessit xerrar amb tu,

81.   

JM

 

{És molt urgent,

necessit xerrar amb tu.}

[lladren cans]

 

 

*Pragmatics

 

és molt urgent,

necessit xerrar amb tu,

82.   

JM

 

 

{Ahir ja no va poder ser

però d’avui no passa, eh.}

[lladren cans]

*Max(eh > 0)

 

*Pragmatics

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

 

ahir ja no va poder ser

però d’avui no passa.

 


 

 

Content

Grammar

Segment

83.   

JM

 

 

{He enviat na Laura a dormir

a ca na Laia

[lladren cans]

 

 

*Pragmatics

 

He enviat na Laura a dormir

a ca na Laia

84.   

JM

 

i així xerrarem tranquils.}

[lladren cans]

 

 

*Integrity

*Pragmatics

 

i així xerrarem tranquils.

85.   

JM

 

{I me vols dir per què quan te crida un client

[lladren cans]

 

 

*Pragmatics

*Style-O(me em)

*Style-O(te et)

 

I me vols dir per què

quan te crida un client

86.   

JM

 

l’agafes tot d’una

[lladren cans]

 

 

*Integrity

*Pragmatics

 

l’agafes tot d’una

87.   

JM

 

 

i quan som jo

me bota es contestador?}

[lladren cans]

*IdLex(es ≠ el)

 

*Integrity

*Pragmatics

*Style-IO(som ≈ soc)

*Style-O(me em)

 

i quan soc jo

me bota el contestador?

88.   

JM

 

{És que de veres...}

[lladren cans]

 

 

 

*Pragmatics

 

És que de veres.

 

 

 

IdLex: 24 (13,33%)

IdSem: 0 (0%)

Max: 28 (15,56%)

Dep: 3 (1,67%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 3 (1,67%)

Morf: 7 (3,89%)

Integrity: 7 (3,89%)

Uniformity: 27 (15%)

L-Anchor: 4 (2,22%)

R-Anchor: 7 (3,89%)

Style-IO: 36 (20%)

Style-O: 20 (11,11%)

Independence: 0 (0%)

MaxLength: 0 (0%)

Pragmatics: 14 (7,78%)

 

 

 

Content: 55 (30,56%)

Grammar: 10 (5,56%)

 Segment: 115 (63,89%)