Pep (IB3) subtítols de TV3: mostra A

Emissors: Joana Maria (JM), Pep (P), Laura (L), Josep (J), Francisca (F), Toni (T)

 

 

 

Content

Grammar

Segment

1.      

JM

{Pep, no t’ho diré pus, eh, desconnecta aquest trasto des cans,

*Max(eh > 0)

 

*Style-IO(eh > 0)

*Style-O(es els)

*MaxLength

 

Pep, no t'ho diré pus, desconnecta aquest trasto des cans,

2.      

JM

cada vegada m’enduc un esglai, per poc m’ha caigut sa porcella en terra, eh.}

*Max(eh > 0)

 

*Style-O(sa la)

*Style-IO(eh > 0)

*R-Anchor

*MaxLength

 

cada vegada m'enduc un esglai, per poc m'ha caigut sa porcella en terra.

3.      

JM

{I fe’m puesto, per favor.}

*IdLex(puesto ≠ lloc)

 

*Style-IO(fe’m ≈ fes-me)

*Style-IO(puesto ≈ lloc)

 

I fes-me lloc, per favor.

4.      

P

 

{D’ençà que va sortir es catàleg nou} {és s’article més sol·licitat.}

 

*IdLex(es ≠ el)

 

*Uniformity

*Style-IO(es ≈ el)

*Style-O(s’ el)

*MaxLength

 

D'ençà que va sortir el catàleg nou és s'article més sol·licitat.

5.      

JM

{Idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs

 

 

*Style-O(idò)

*MaxLength

 

Idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs

6.      

JM

cada vegada que qualcú passa per davant ca nostra.}

 

 

*Integrity

*MaxLength

 

cada vegada que qualcú passa per davant ca nostra.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

7.      

L

{A mi tampoc m’agrada, m’estimaria més un ca de veres.}

 

 

*MaxLength

 

A mi tampoc m'agrada, m'estimaria més un ca de veres.

8.      

P

{Es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i de microbis.}

*Max(de > 0)

*Syn(SP+conj+SP→SP:[SN+conj+SN])

*Style-O(es els)

*MaxLength

 

Es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i microbis.

9.      

P

{Per això tothom està tan alabat des Canis Eleven,

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

Per això tothom està tan alabat des Canis Eleven,

10.   

P

 

perquè te guarden sa casa com un ca de veres...

 

 

*Morf(guarden → guarda)

*Integrity

*Style-O(sa la)

*Style-O(te et)

*MaxLength

 

perquè te guarda sa casa com un ca de veres

11.   

P

....sense es inconvenients des cans de veres.

*Max(es > 0)

 

*Style-O(es els)

*MaxLength

 

sense inconvenients des cans de veres.

12.   

P

Tot són avantatges.}

 

 

*Integrity

 

Tot són avantatges.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

13.   

L

JM

{Me firmes ses notes?}

{Sí, a on són?}

*Max(a > 0)

 

*Uniformity

*Style-O(em em)

*Style-O(ses les)

*Style-IO(a on on)

 

-Me firmes ses notes?

-Sí, on són?

14.   

L

{Les té mon pare.}

 

 

 

 

Les té mon pare.

15.   

JM

L

{I per què no les t’ha firmades ell?}

{Mira lo que ha fet.}

*IdLex(lo que ≠ què)

 

*Uniformity

*Style-IO(lo que ≈ què)

 

-I per què no les t'ha firmades ell?

-Mira què ha fet.

16.   

JM

{Però què fas?!}

 

 

 

 

Però què fas?

17.   

JM

{Que has escrit damunt ses notes de sa nina!}

*Max(que > 0)

 

*Style-O(ses les)

*Style-O(sa la)

*MaxLength

 

Has escrit damunt ses notes de sa nina.

18.   

P

{Necessit aquestes xifres!}

 

 

 

 

Necessit aquestes xifres.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

19.   

P

L

JM

{Quines notes?}

{Jo flip}

{És que de veres, du això cap aquí, venga.}

**Max(quines notes > 0)

*Max(venga > 0)

 

*Uniformity

*L-Anchor

*R-Anchor

 

-Jo flip.

-És que de veres, du això cap aquí.

20.   

JM

 

{Ves cercar sa jaqueta i deixa sa motxila dins s’habitació també.}

 

*Dep(0 < a)

 

*Style-O(sa la)

*Style-O(sa la)

*Style-O(s’ l’)

*MaxLength

 

Ves a cercar sa jaqueta i deixa sa motxilla dins s'habitació també.

21.   

JM

{[bufa]}

 

 

*Pragmatics

 

22.   

JM

P

{Tu estàs, Pep?}

{Gairebé}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Tu estàs, Pep?

Gairebé.

23.   

JM

{Escolta, en tornar des dinar podrem xerrar una estona?}

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

Escolta, en tornar des dinar podrem xerrar una estona?

24.   

P

{Sí, ara, ara mateix, acab això i ja està.}

*Max(ara > 0)

 

*Style-O(ara, ara > ara)

 

Sí, ara mateix, acab això i ja està.

25.   

JM

 

{No, no te dic ara,} {ara hem de partir

 

 

 

*Uniformity

*Style-O(te et)

*Style-O(ara, ara)

*MaxLength

 

No, no te dic ara, ara hem de partir,

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

26.   

JM

dic després, en tornar des dinar.}

*IdLex(es ≠ el)

 

*Style-IO(es ≈ el)

 

dic després, en tornar del dinar.

27.   

P

{Eh, sí, molt millor, molt millor.}

*Max(eh > 0)

*Max(molt > 0)

 

*Style-IO(molt millor, molt millor > molt millor, millor)

 

Sí, molt millor, millor.

28.   

 

{[música i renou ambient]}

*Dep(0 < #)

 

 

 

#

29.   

F

{Oh!} {[riu]} {Són precioses.}

*Dep(0 < (dona))

*Dep(0 < (riu))

 

*L-Anchor

*Uniformity

*Style-O(Oooh)

 

(dona) Oooh. (riu) Són precioses.

30.   

F

{Gràcies per comprar-les.}

 

 

 

 

Gràcies per comprar-les.

31.   

J

{Es statices sempre em fan pensar en tu.}

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

Es "statices" sempre em fan pensar en tu.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

32.   

F

{No hi ha cap altra flor com aquesta.}

 

 

 

 

No hi ha cap altra flor com aquesta.

33.   

J

{Ara que estàs aquí, ensuma... ensuma aquesta salsa}

*Max(ensuma > 0)

 

*Style-IO(ensuma, ensuma > ensuma)

*MaxLength

 

Ara que estàs aquí, ensuma aquesta salsa.

34.   

F

{Mm, quina oloreta!}

 

 

*Style-O(Mmmm)

 

Mmmm, quina oloreta.

35.   

F

J

{Aquesta recepta és nova, o no?}

{I sí. És sa primera vegada que la faig.}

 

 

*Uniformity

*Pragmatics

 

Aquesta recepta és nova, o no?

És sa primera vegada que la faig.

36.   

F

 

{Ai, aquell gustet que queda an es paladar quan... quan...}

 

*Max(quan > 0)

 

*Style-O(ai)

**Style-O(an es as al)

*Style-IO(quan... quan > quan)

*MaxLength

 

Ai, aquell gustet que queda an es paladar quan...

37.   

J

{Aque... Aquell gustet. Què és aquell gustet?}

*Max(aque... > 0)

 

*Style-IO(aque... aquell > aquell)

*MaxLength

 

"Aquell gustet". Què és, aquell gustet?

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

38.   

F

J

{O Porto?}

{Ah!}

*Max(ah > 0)

 

*Style-O(Oporto)

*R-Anchor

 

Oporto?

39.   

F

 

{Ai, es al·lots te faran un monument}

 

 

 

*L-Anchor

*Style-O(ai)

*Style-IO(me ≈ em)

*Style-O(es els)

* Style-O(te et)

 

Ai, es al·lots te faran un monument.

40.   

J

 

{Ai, no me xerris des al·lots.}

 

*Max(ai > 0)

 

*L-Anchor

*Style-IO(ai > 0)

*Style-IO(me ≈ em)

*Style-O(es el)

 

No em xerris des al·lots,

41.   

J

{no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui.}

 

 

*MaxLength

 

no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui.

42.   

F

{Perquè fas es anys, Josep!}

 

 

*Style-O(es el)

 

Perquè fas es anys, Josep.

43.   

J

{No hi ha res a celebrar, ho fan per to... tocar es orgues.}

*Max(to... > 0)

 

*Style-IO(to... tocar > tocar)

*Style-O(es els)

*MaxLength

 

No hi ha res a celebrar, ho fan per tocar es orgues.

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

44.   

F

{Però si sempre has celebrat es anys amb ells.

 

 

*Style-O(es els)

*MaxLength

 

Però si sempre has celebrat es anys amb ells.

45.   

F

 

I a demés,} {mira es guster que has passat fent aquest dinar.}

 

*Max(i > 0)

*IdLex(a demés ≠ a més)

 

*Integrity

*Uniformity

*L-Anchor

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

A més, mira es guster que has passat fent aquest dinar.

46.   

J

{Hauria passat un guster per fer-lo per tu i per jo.}

*IdLex(per ≠ per a)

*Max(per > 0)

*Syn(SP+conj+SP→SP:[SN+conj+SN])

*Style-IO(per ≈ per a)

*MaxLength

 

Hauria passat un guster per fer-lo per a tu i jo.

47.   

J

{I hauríem estat més tranquils.}

 

 

 

 

I hauríem estat més tranquils.

48.   

F

{Fe el favor de no discutir amb ells avui!}

*Max(avui > 0)

 

*R-Anchor

*MaxLength

 

Fes el favor de no discutir amb ells.

49.   

 

{[sona el timbre de la porta d’entrada]}

**Dep(0 < (porta: timbre))

 

 

 

(porta: timbre)

 


 

 

 

 

Content

Grammar

Segment

50.   

J

{Mira, que no ho veus tu? Que tot ho fan per emprenyar.}

*IdLex(que ≠ què)

*Max(tu > 0)

*Max(que > 0)

 

*Style-IO(tu > 0)

*MaxLength

 

Mira, què no ho veus? Tot ho fan per emprenyar.

51.   

J

{Els vaig fer una clau per cada un d’ells.}

*IdLex(per ≠ per a)

 

*Style-IO(per ≈ per a)

*MaxLength

 

Els vaig fer una clau per a cada un d'ells.

52.   

J

{Ara per quins set sous han de tocar es timbre?}

 

 

*Style-O(es el)

*MaxLength

 

Ara per quins set sous han de tocar es timbre?

53.   

F

{Josep, si no mudes d'actitud, aquest dinar no acabarà bé, eh}

*Max(eh > 0)

 

*Style-IO(eh > 0)

*MaxLength

 

Josep, si no mudes d'actitud, aquest dinar no acabarà bé.

 

 

 

IdLex: 8 (5,37%)

IdSem: 0 (0%)

Max: 24 (16,11%)

Dep: 6 (4,03%)

Ord: 0 (0%)

Syn: 2 (1,34%)

Morf: 1 (0,67%)

Integrity: 4 (2,68%)

Uniformity: 9 (6,04%)

L-Anchor: 5 (3,36%)

R-Anchor: 4 (2,68%)

Style-IO: 20 (13,42%)

Style-O: 35 (23,49%)

Independence: 0 (0%)

MaxLength: 28 (18,79%)

Pragmatics: 3 (2,01%)

 

 

 

Content: 38 (25,50%)

Grammar: 3 (2,01%)

 Segment: 108 (72,48%)